Konwencja CIGS


Konwencja CIGS

Konwencja CIGS, czyli Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 1980 została przygotowana w imieniu ONZ przez Komisję do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL – United Nation Commission on International Trade Law). Obowiązuje od 1988 roku i liczy 76 sygnatariuszy. Polska ratyfikowała konwencję w 1995 roku. Głównym założeniem konwencji było ujednolicenie zasad międzynarodowego prawa handlowego. Ustanowiła zbiór reguł dotyczących treści i formy kontraktów w handlu zagranicznym.