Konwencja CSC


Konwencja CSC

Konwencja CSC, czyli Konwencja o bezpiecznych kontenerach 1972 – została opracowana przez IMO (International Maritime Organization – Międzynarodowa Organizacja Morska). Podpisano ją w Genewie, a weszła w życie w 1977 roku. Liczy 78 sygnatariuszy. Polska ratyfikowała konwencję w 1980 roku. Głównym założeniem konwencji było określenie warunków konstrukcyjnych i technologicznych, jakie mają spełniać kontenery, aby były bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, którzy z nimi pracują. Każdy kontener powinien być oznaczony tabliczką CSC Safety Approval Plate, która określa, że jest on bezpieczny. Na tabliczce znajdują się takie informacje, jak:

  • data produkcji,
  • kraj produkcji,
  • numer identyfikacyjny producenta,
  • maksymalna masa brutto,
  • maksymalna masa w stosie przy oddziaływaniu przyspieszenia 1,8 g,
  • wartość obciążenia poziomego.

W 1983 roku wprowadzono do konwencji poprawki, których celem było ustalenie dodatkowego oznaczenia z napisem ACEP (Approved Continuos Examination Programme). Oznacza to, że kontener znajduje się pod stałym nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego.