Waluta
AIROO SEAOO

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania oraz funkcję Serwisów SEAOO.com oraz AIROO.com.
 2. Serwisy SEAOO.com oraz AIROO.com adresowane są do Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, niebędących konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 3. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Użytkownik lub Składający Zapytanie – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zapytanie za pośrednictwem Serwisu SEAOO.com oraz AIROO.com dotyczące wykonania Usługi Spedycji przez podmiot trzeci – Spedytora.
  2. Serwis SEAOO.com oraz Serwis AIROO.com lub Serwis - serwis internetowy służący, poprzez udostępnianie Użytkownikowi swoich zasobów technicznych, składaniu Zapytań, których przedmiotem są Usługi Spedycji oraz nawiązywaniu w ten sposób kontaktów handlowych między Użytkownikiem oraz Spedytorem. Serwis znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresami: https://www.seaoo.com https://www.airoo.com.
  3. Operator, Operator Serwisu - serwis prowadzony jest przez RICHERT KURJERZY Sp.k. z siedzibą w Gdańsku 80-374, przy ul. Dąbrowszczaków 1/108, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000490123, NIP 5842733875.
  4. Formularz Zapytania - dostępny w Serwisie SEAOO.com oraz AIROO.com elektroniczny formularz umożliwiający określenie specyfikacji przedmiotu Zapytania. Może zawierać szacunkowe koszty oraz kalkulację cenową, które to koszty oraz kalkulacja nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 ustawy Kodeks cywilny.
  5. Przesyłka - towar zapakowany w paczki, kartony, palety, worki, skrzynie lub kontenery w stosunku co do których Użytkownik składa Zapytanie.
  6. Spedytor - zewnętrzna firma wymieniona w Załączniku nr 1 do Regulaminu prowadząca działalność gospodarczą w zakresie Usług Spedycji do której przesyłane jest Zapytanie, utworzone przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
  7. Usługa Spedycji - usługa będąca przedmiotem Zapytania Użytkownika, która zgodnie z ustawą Kodeks cywilny polega na wykonaniu, za wynagrodzeniem, przez Spedytora, w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa, wysłania lub odbioru Przesyłki albo dokonania innych czynności związanych z jej przewozem.
  8. Zapytanie - wypełniony przez Użytkownika Formularz Zapytania stanowiący zapytanie o możliwość i warunki realizacji Usługi spedycji zgodnie z podaną specyfikacją Przesyłki oraz relacji na której ma się odbyć proces przemieszczania Przesyłki wraz z informacją dotyczącą zakresu pożądanych usług.

§2 Zasady działania serwisu SEAOO.com oraz AIROO.com

 1. Zapytania przyjmowane są przez Serwis SEAOO.com oraz AIROO.com 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Serwis SEAOO.com oraz AIROO.com świadczy usługę polegającą na pozyskiwaniu od Użytkowników Zapytań, których przedmiotem jest Usługa Spedycji i przekazywania ich do podmiotu trzeciego – Spedytora, który świadczy tego typu usługi w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.
 3. Złożenie Zapytania przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, nie stanowi zawarcia umowy spedycji ani złożenia oferty zawarcia umowy spedycji w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
 4. Warunkiem Złożenia Zapytania jest każdorazowa akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Podane w serwisie koszty, cenniki lub kalkulacje służą jedynie celom szacunkowym niezbędnym do wypełnienia Formularza Zapytania i sformułowania Zapytania. Cenniki, koszty lub kalkulacje nie wiążą ani Serwisu, ani podmiotu trzeciego - Spedytora, który na podstawie otrzymanego, za pośrednictwem serwisu SEAOO.com oraz AIROO.com, Zapytania - po ustaleniu innych niezbędnych danych do złożenia oferty - złoży Składającemu Zapytanie, na wskazany przez niego adres e-mail, ofertę z aktualnym cennikiem i zakresem usług. W szczególności należy wskazać, że podane w serwisie SEAOO.com oraz AIROO.com cenniki, koszty lub kalkulacje mają charakter jedynie szacunkowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 ustawy Kodeks cywilny. Składającemu zapytanie nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Serwisu lub Spedytora o zawarcie umowy spedycji na warunkach wynikających ze złożonego Zapytania, w tym na podstawie szacunkowych cenników, kosztów lub kalkulacji zawartych w Serwisie SEAOO.com oraz AIROO.com.
 6. Odpowiedzi na Zapytania są udzielane przez Spedytora, który dokłada staranności aby niezwłocznie na nie odpowiedzieć, a ewentualny brak odpowiedzi należy traktować jako brak możliwości wykonania danej usługi przez Spedytora.

§3 Zobowiązania i oświadczenia Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się, że wypełniając Formularz Zapytania Ofertowego:
  1. udzieli prawidłowych i rzetelnych informacji o zawartości Przesyłki (w szczególności: wymiar, waga, rodzaj opakowania, ilość, objętość, itd.) wraz z nazwą i wartością towaru,
  2. wskaże relację na której ma się odbyć proces przemieszczania przesyłki: eksport lub import oraz miejsca załadunku i dostawy oraz wybierze opcje usług dodatkowych,
  3. wskaże poprawne i rzeczywiste dane kontaktowe umożliwiające kontakt z nim.
 2. Użytkownik oświadcza, że składając Zapytanie wyraża zgodę na przekazanie Zapytania przez Serwis do Spedytora.

§4 Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis nie gwarantuje Użytkownikowi otrzymania odpowiedzi na Zapytanie.
 2. Serwis dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości jego działania, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

§5 Reklamacje dotyczące działalności Serwisu

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika oraz dokładny opis i przyczyny reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie pisemnej na adres: SEAOO.com, 80-374 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 1/108 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie SEAOO.com.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania. Użytkownik zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu na adres wskazany w treści reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług Spedycji w ramach umów zawartych ze Spedytorem poza Serwisem należy składać bezpośrednio do Spedytora.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie Formularza Zapytania i wysłanie Zapytania za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym do nawiązania kontaktu ze Spedytorem.
 2. Administratorem danych osobowych jest podmiot prowadzący Serwis.
 3. Użytkownik poprzez złożenie zapytania wyraża żądanie oraz upoważnia podmiot prowadzący Serwis do przekazania jego danych Spedytorowi, na potrzeby działań poprzedzających zawarcie umowy, tj. skontaktowanie się z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na Zapytanie.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

§7 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu SEAOO.com oraz AIROO.com
  1. połączenie z siecią Internet
  2. przeglądarka internetowa:
   • Internet Explorer w wersjach 11.6 i wyższych
   • Microsoft Edge 42.1 i wyższych
   • Opera w wersjach 58.0 i wyższych
   • Firefox w wersjach 65.0 i wyższych
   • Chrome w wersjach 72.0 i wyższych
 2. Według najlepszej wiedzy podmiotu prowadzącego Serwis możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w pkt 1 lit. b), jednakże jedynie powyższe przeglądarki objęte są zapewnieniem Serwisu co do prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zapytania.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie podmiot prowadzący Serwis zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez opublikowanie w Serwisie aktualnego tekstu jednolitego Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od 18.05.2020.
 4. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki oraz wskazane w nich dokumenty:

Archiwalne wersje regulaminów:


 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;