Waluta
AIROO SEAOO

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu SEAOO.com przez firmę RICHERT KURJERZY SP.K..
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Spedytora na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Spedytor - RICHERT KURJERZY SP.K. z siedzibą w Gdańsku 80-374, ul. Dąbrowszczaków 1/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000490123, adres e-mail: info@seaoo.com, występujący w roli spedytora w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  3. Przesyłka – wszystkie towary, paczki, koperty, palety oraz kontenery nadane w ramach jednego Zamówienia.
  4. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nadająca Przesyłkę przewożoną przez Przewoźnika w ramach realizowanej Usługi przewozowej. Jako Nadawcę rozumie się także: załadowcę, frachtującego i wysyłającego.
  5. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca Przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika w ramach realizowanej Usługi przewozowej.
  6. Przewoźnik – zewnętrzna firma świadcząca Usługi przewozowe, np. Shipco oraz Osoba dokonująca Usługi przewozowej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Spedytorem na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Nadawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca Zamówienia składane u Spedytora przez Zleceniodawcę.
  7. Shipco, Przewoźnik Shipco – firma Shipco Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-368, ul. Pułaskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców nr KRS 79392, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Spedytorem na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Nadawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy.
  8. Usługa przewozowa – usługa wykonywana przez Przewoźnika polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.
  9. Dokumenty przewozowe - dokumenty dołączane do Przesyłek. W zależności od kraju oraz rodzaju odprawy (celu wysyłki), której podlegać będzie przesyłany towar mogą to być np: Karta Odprawy Celnej, Upoważnienie oraz Załącznik do Upoważnienia, Faktura Proforma lub Faktura Komercyjna, Skan REGON, Skan NIP.
  10. Serwis, Serwis SEAOO.com – Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.seaoo.com wraz z jego funkcjonalnością.
  11. Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu SEAOO.com.
  12. Oferta – złożona przez Spedytora obejmuje te czynności, które są w niej wymienione i zachowuje ważność w określonym w niej terminie.
  13. Zamówienie, Zlecenie – zlecenie spedycji złożone Spedytorowi przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu SEAOO.com.
  14. Przelewy24, przelewy24.pl - bezpieczna platforma płatności internetowych, obsługiwana przez spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000306513, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 1.697.000 złotych.
 3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
  1. Ogólne Warunki Spedycyjne (OWS)– dostępne na stronie:
   https://www.seaoo.com/files/ows_seaoo.pdf
  2. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przewoźnika – dostępne na stronie:
   http://www.shipco.com/ecommerce/include/termsconditions.php
  3. Protokół reklamacji - dostępny pod adresem:
   https://www.seaoo.com/files/protokol_reklamacji.pdf

§2 Przedmiot świadczonych usług

 1. Spedytor przy pomocy Serwisu SEAOO.com w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z przewozem Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spedytor w miarę możliwości udostępnia również Zleceniodawcy wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie SEAOO.com takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego Zamówienia za pośrednictwem poczty email oraz wiadomości SMS, śledzenie nadanych Przesyłek, itp.

§3 Zobowiązania Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Spedytorowi wynagrodzenia wynikającego z przedstawionej Oferty.
 2. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się, że:
  1. Udzieli prawidłowych i rzetelnych informacji o zawartości Przesyłki,
  2. Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona,
  3. Terminowo udostępni Przesyłkę w miejscu Nadania oraz terminowo odbierze z miejsca Odbioru,
  4. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów towarów wyłączonych z przewozu, wskazanych w § 9 niniejszego Regulaminu,
  5. W ustalonym terminie dostarczy Spedytorowi skany, kopie , oraz oryginały wymaganych Dokumentów przewozowych jak również innych niezbędnych do świadczenia usługi,
  6. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi,
  7. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).
 3. Zleceniodawcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4 Zakres odpowiedzialności

 1. Spedytor jest odpowiedzialny za Przewoźników, którymi posługuje się przy wykonaniu Zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
 2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.
 3. Spedytor ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 4. Spedytor może odstąpić od realizacji Zamówienia, jeżeli Przesyłka będzie zawierała przedmioty wyłączone z przewozu, wskazane w § 9 niniejszego Regulaminu.
 5. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień Ogólnych Warunków Spedycyjnych wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Spedytora i ograniczają jego odpowiedzialność.

§5 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja Zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis SEAOO.com 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Po złożeniu przez Zleceniodawcę Zamówienia Spedytor powiadamia Przewoźnika o konieczności przewozu Przesyłki Zleceniodawcy.
 3. W procesie realizacji Zamówienia Zleceniodawca otrzymuje niektóre dokumenty w postaci elektronicznej z możliwością wydruku.
 4. Dane wpisywane przez Zleceniodawcę podczas składania Zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów, wartości oraz zawartości Przesyłki.
 5. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Przewoźnika.
 6. Przed przyjęciem przez Przewoźnika Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w złożonym Zamówieniu. W przypadku niezgodności Przewoźnik ma prawo odmówić jej przyjęcia.
 7. W procesie realizacji Zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania Zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Zleceniodawcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Przewoźnika (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
 8. Zleceniodawca ma możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi przewozowej.
 9. Modyfikacja danych Zamówienia odbywa się poprzez anulowanie Zamówienia zgodnie z punktem 8 bieżącego paragrafu a następnie utworzenie nowego Zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę.

§6 Załadunek i rozładunek

 1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Przewoźnik działający na zlecenie Spedytora nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.
 2. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej Przesyłki bez specjalnych urządzeń.

§7 Nadawanie Przesyłek

 1. Niektóre dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego Zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku jak również za pośrednictwem poczty email.
 2. Podczas odbioru Przesyłek Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Przewoźnikowi dokumentów wygenerowanych przez Serwis SEAOO.com, Dokumentów przewozowych oraz wszelkich innych niezbędnych do wykonania danego Zamówienia.
 3. W placówce Przewoźnika odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w Zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w Zamówieniu, w przypadku możliwości wykonania Usługi przewozowej takiej Przesyłki do Odbiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę zgodnie z Cennikiem oraz Ogólnymi Warunkami Spedycji.

§8 Wynagrodzenie i dokument zakupu

 1. Spedytorowi należy się wynagrodzenie od Zleceniodawcy zgodnie z zawartą umową.
 2. Za usługi nie przewidziane wcześniejszą umową, ale wykonane po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą jak również za usługi wykonane bez uzgodnienia, ale w celu należytego wykonania umowy, należy się Spedytorowi stosowne wynagrodzenie. Ponadto Spedytorowi przysługuje zwrot poniesionych w celu wykonania usługi wydatków.
 3. W przypadku braku oddzielnej umowy wynagrodzenie Spedytora wynika z Cennika oraz Ogólnych Warunków Spedycji.
 4. Wynagrodzenie Spedytora płatne jest na podstawie wystawionej faktury pro-forma w określonym na niej terminie na wskazany rachunek bankowy. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych przelewy24.pl.
 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24, natomiast operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 6. Z racji wzajemnych rozliczeń pomiędzy Spedytorem a Przewoźnikami w walucie USD oraz EUR wynagrodzenie Spedytora przeliczane jest według kursu walut obowiązującego w dniu sprzedaży.
 7. Spedytor może uzależnić wykonanie Zlecenia od wpłacenia przez Zleceniodawcę zaliczki na poczet wydatków związanych z jego wykonaniem (np. frachty, opłaty portowe, celne, itp.). Spedytor może również uzależnić dalsze wykonanie Zlecenia od natychmiastowego zwrotu dokonanych już wydatków. Przy dostawach sukcesywnych Spedytor ma prawo do częściowego rozliczania należności.
 8. Dla zabezpieczenia należności od Zleceniodawcy Spedytor ma prawo do zatrzymania Przesyłki i/lub dokumentów jej dotyczących do czasu zapłaty tych należności.
 9. Spedytor może również egzekwować przyznane mu w punkcie 5 bieżącego paragrafu prawa w odniesieniu do sum należnych mu od Zleceniodawcy za poprzednie Zlecenia.
 10. Jeżeli zgodnie ze Zleceniem Przesyłka ma być postawiona do dyspozycji strony trzeciej lub stronie trzeciej przekazana, Spedytor może także skorzystać z prawa zastawu na Przesyłce.
 11. Wszelkie koszty związane z zastawem na Przesyłce i/lub dokumentach obciążają towar.
 12. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Spedytora z jakimikolwiek roszczeniami w związku z wykonywaniem przez Spedytora prawa zatrzymania lub zastawu na Przesyłce, Zleceniodawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zwolnienia Spedytora z takiej odpowiedzialności i naprawienia poniesionej przez Spedytora szkody.
 13. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania Zamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za złożone Zamówienie.
 14. W przypadku zmiany stawek przez Przewoźnika przekraczającej 10%, Spedytor może dokonać rekalkulacji oferty przedstawionej Zleceniodawcy.

§9 Przedmioty wyłączone z przewozu

 1. Zgodnie z regulaminami Przewoźników przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Spedytora jest zabronione! Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na liście przedmiotów wyłączonych z przewozu.
 2. Lista przedmiotów wyłączonych z morskich przewozów drobnicowych:
  1. ładunków wymagających kontroli służb weterynaryjnych,
  2. ładunków wymagających specjalnych warunków przewozu takich jak np. kontrola temperatury, wilgotności, czy przeciwwskazania dla ładunków towarzyszących,
  3. samochodów i innych pojazdów jak: motory, skutery, quady (wyjątki stanowią nowe pojazdy w skrzyniach / kratach przewożone jako ładunki komercyjne pochodzące od oficjalnego producenta lub dealera w zależności od potwierdzonych możliwości na konkretnym kierunku),
  4. ładunków o znaczeniu militarnym i WSK
  5. IMO class: 1 (Explosives), 2.1 - UN 1057 - (Flammable Gases/Lighter or Lighter refills), 2.3 (Toxic gases), 5.2 (Organic peroxides), 6.2 (Infections substances), 7 (Radioactive material), 9 - UN 2211 (Polystyrene Beads, expandable),
  6. dodatkowo konkretnie wymienione z nazwy jako "Nie zostały zaakceptowane ze względu na zobowiązania" LUB "nie zostały zaakceptowane przez przewoźnika": dokumenty bankowe, świadectwa i papiery wartościowe, dokumenty zbywalne, takie jak tytuły własności, monety, metale i kamienie szlachetne, biżuteria, skóry zwierząt, dzieła sztuki i antyki (które są niezastąpione), sadza, broń, broń pneumatyczna, broń palna, rdzenie kul, Zapalniczki, materiały łatwopalne, osłonki kiełbasy, złom, tytoń i wyroby tytoniowe, trofea takie jak wypchane głowy zwierząt,
  7. rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń lub amunicję,
  8. narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem substancji wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
  9. żywe rośliny i zwierzęta,
  10. zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
  11. Przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
  12. zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
  13. Przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
 3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia zapisu § 9 ust. 1, w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Usługi przewozowej dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§10 Reklamacje

 1. Zleceniodawca może zgłosić reklamację poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Spedytora.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie oraz zawierać elementy i dokumenty przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Spedytor zaleca jednak, aby zgłoszenie zostało zgłoszone na protokole reklamacyjnym w terminie 6 dni od daty odbioru Przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia. Reklamacji powinny towarzyszyć dokumenty stwierdzające stan Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody/braków.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie pisemnej na adres: SEAOO.com, 80-374 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 1/108.
 4. Spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu SEAOO.com należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie SEAOO.com.
 5. Roszczenia Zleceniodawcy wobec Spedytora z tytułu zawieranej umowy przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku Przesyłki - od dnia dostarczenia Przesyłki; w wypadku całkowitej utraty Przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym Przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania Zlecenia.

§11 Przekazywanie informacji drogą telefoniczną

W przypadku przekazania przez Zleceniodawcę przy składaniu Zamówienia numerów telefonu, numery te będą mogły być wykorzystywane gdy będzie to konieczne do realizacji umowy, np. do przesłania informacji o utrudnieniach powodujących zmianę terminów realizacji Zamówienia, w celu przypomnienia o płatnościach, a także w innych wypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§12 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spedytor są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet
  2. przeglądarka internetowa:
   • Internet Explorer w wersjach 11.0 i wyższych
   • Opera w wersjach 36.0 i wyższych
   • Firefox w wersjach 45.0 i wyższych
   • Chrome w wersjach 49.0 i wyższych
   • Vivaldi 1.1 i wyższych
 2. Według najlepszej wiedzy Spedytora możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w pkt 1 lit. b, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Spedytora prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Spedytora nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od 02.12.2016.
 3. Ostatnia aktualizacja 30.11.2016.

Archiwalne wersje regulaminów:


Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00Rozmowa z ekspertem
+48 58 350 93 96NAPISZ DO NAS
Zadaj nam pytanie poprzez email


 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;