CAF currency adjustment factor


CAF currency adjustment factor

CAF walutowy współczynnik wyrównawczy (currency adjustment factor) – opłata związana z przewozem ładunków, która została utworzona w związku ze stale zmieniającym się kursem walut. Jest stosowany po to, aby wyrównać spadek lub wzrost wartości waluty, w której podana jest stawka frachtowa. Tak więc jej celem jest pokrycie strat wynikających z ciągłych wahań kursów waluty.