Waluta
AIROO SEAOO

Słownik dodatków stosowanych w spedycji

Poniżej znajduje się lista dodatkowych opłat, które mogą zostać naliczone podczas wykonywania usługi spedycyjnej. Wszystkie ewentualnie dodatki występujące na danym połączeniu wliczane są w cenę usługi. Ich pełna lista znajduje się zawsze w szczegółach danego zamówienia.

ACI – FEE (Advance Commercial Information Definition)
Projekt stworzony przez Agencję Kanadyjskiej Służby Granicznej w celu zwiększenia wydajności i poprawy bezpieczeństwa na granicach. ACI – FEE to procedura elektronicznego zgłoszenia przywożonych na teren Kanady ładunków. Towar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego Kanady. Przypływający do Kanady towar bez dokonanej procedury ACI jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.

ALSC (American Lumber Standard Committee)
Dodatkowa opłata portowa.

AMS – FEE (Automated Manifest System)
Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów stosowana przez Stany Zjednoczone. Umożliwia szybką i bezpieczną elektroniczną odprawę celną. AMS został stworzony, aby ułatwić i pomóc w celnej identyfikacji. Towar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego USA. Towar przypływający do USA bez dokonanej procedury AMS jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.

ARB (Arbitrary surcharge)
Dopłata arbitralna.

ATB Service Charge
Dodatkowa opłata celna pobierana w przypadku tranzytu przez port w Hamburgu (Niemcy).

B/L – FEE (Bill of Lading=Konosament )
Opłata dokumentacyjna. Opłata pobierana przez przewoźnika za wystawienie konosamentu (morski list przewozowy).

BAF (Bunker Adjustment Factor)
Dodatek paliwowy nakładany przez konferencję żeglugową lub armatora. Jego celem jest zniwelowanie efektów zmiany cen na rynku paliw. Wysokość dodatku paliwowego jest zmienna, ustalana na pewien czas np. na miesiąc i zależy od aktualnej ceny ropy naftowej na rynkach światowych.

BLB (BL AMENDMENT BEFORE MANIFEST FILING)
Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów realizowana przez Meksyk, ułatwiająca odprawę celną. Towar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego Meksyku. Towar przypływający do Meksyku bez dokonanej procedury BLB jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.

CAF (Currency Adjustment Factor)
Dodatek walutowy służy zminimalizowaniu efektów wahań kursów walutowych. Jest to rodzaj opłaty stosowanej przez przewoźników w transporcie morskim i lotniczym. Został wprowadzony ze względu na zmieniające się kursy walut. Ustalany na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązującego wskaźnika.

CLF (Collection - FEE (if o/f collect)
Opłata pobierana jeśli fracht został zabukowany/zarezerwowany z płatnością przy odbiorze.

CTF (Clean Truck Fee)
Dodatkowa opłata pobierana przez porty w Los Angeles (USA), która ma przyczynić się do zmiany wyposażenia portów. Środki z tej opłaty zostaną przeznaczone na wymianę starych pojazdów używanych w portach na nowe przyjazne i bezpieczne dla środowiska.

DOC – FEE
Opłata dokumentacyjna. Pokrywa koszty administracyjne związane z rejestracją, zmianami lub innymi formalnościami.

DPS (Destination Port/Terminal Security Charge)
Dodatek pobierany przez port lub terminal docelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony załogi statków, portu, a także ładunku. Występuje najczęściej w imporcie FCL. Realizacją środków bezpieczeństwa określonych przez port i statek zajmują się wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy. Ustalone warunki dotyczące bezpieczeństwa muszą być wykonane zarówno ze strony statków jak i portów.

EBAF (Emergency Adjustment Factor)
Specjalna dopłata służąca zniwelowaniu wahań cen paliwa – każdorazowo decyzja o jej naliczeniu podejmowana jest przez armatora realizującego transport.

ECS (Congestion Surcharge)
Dodatek za utrudnienia związane ze zbyt dużą liczbą ładunków w porcie. Linie żeglugi morskiej mają prawo nałożyć dodatkową opłatę na transport towarowy w celu odzyskania utraconych przychodów. Na przykład na pokrycie strat spowodowanych przez zatory lub bezczynność statków obsługujących dany port. Innym czynnikiem, który wpływa na przeciążenia portu są strajki pracowników.

ENS – FEE (Entry Summary Declaration)
Deklaracja skrócona wprowadzona przez 27 państw członkowskich UE oraz Norwegię i Szwajcarię. Opłaty są pobierane za konosament dla ładunków podąrzających do UE.

ERIS (Extra risk insurance surcharge)
Ubezpieczenie od dodatkowego ryzyka.

FS (Fuel Surcharge)
Dopłata paliwowa. Zmienna dopłata, która jest zależna od ceny ropy naftowej na rynkach światowych.

FTX (Freight Tax Surcharge)
Podatek frachtowy nakładany przez rząd. Opłacany w imieniu załadowcy lub odbiorcy przez przewoźnika morskiego.

ISPS (International Security Port Surcharge)
Dodatek bezpieczeństwa, służy pokryciu kosztów dodatkowych czynności, które wykonują służby portowe oraz służby bezpieczeństwa. Został wprowadzony po atakach terrorystycznych 11 września w USA.

LSF (Fuel Low Sulphur Surcharge)
Dopłata za paliwo o zbyt wysokiej zawartości siarki. Statki pływające na obszarze objętym limitem zawartości siarki w paliwie, muszą używać olejów opałowych o zawartości siarki nieprzekraczającej określonej ilości np. 1,5%. Dotyczy to między innymi Obszaru Morza Bałtyckiego, Kanady i USA.

LTL (Less Than Truck Load)
Transport nie pełno pojazdowy. To ładunek który zajmuje jedynie część przestrzeni pojazdu, dlatego też zwany jest ładunkiem częściowym. Koszt transportu przesyłki LTL nie obejmuje wynajęcia całej ciężarówki do przewozu, tylko jej część.

LWS (Low Water Surcharge)
Dodatek frachtowy związany z niskim poziomem wód w rzekach (np. na rzece Świętego Wawrzyńca, Montreal, Kanada). W pewnym okresie poziom wód może się znacznie obniżyć i utrudnić transport śródlądowy oraz zwiększyć jego koszt.

PCC (Panama Canal Charge)
Dodatkowa opłata pobierana od przewoźników za przepłynięcie przez Kanał Panamski. Kanał Panamski łączy wody Oceanu Atlantyckiego oraz Oceanu Spokojnego, pozwala skrócić czas transportu morskiego i zaoszczędzić kilkanaście tysięcy kilometrów.

PEAD (Personal effects and donation)
Mienie przesiedleńcze i darowizny. Mienie przesiedleńcze to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub służące w ich gospodarstwach domowych. Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku przedmioty importowane przez osoby fizyczne przenoszące miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium danego kraju, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Darowizna to przekazanie przez darczyńce przedmiotów nieodpłatnie, za które obdarowany nie musi nic przekazać w zamian. Darowizna na rzecz nabywcy spoza kraju nie jest traktowana jako eksport.

PPF (Pier Pass Fee)
Dodatkowa opłata pobierana przez port w Los Angeles (USA). Dotyczy ładunku przewożonego przez port ciężarówką w godzinach szczytu. Opłata nie zostanie pobrana, jeśli ładunek przechodzi przez terminal w godzinach poza szczytem lub koleją, a nie stosuje się w ogóle dla tych które są transportowane statkiem.

PRS (Piracy Risk Surcharge)
Dodatek z tytułu konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo statków poruszających się w rejonach zagrożonych atakiem piratów.

PRT (Port Surcharge)
Opłata pobierana przez niektóre porty

PSS (Peak Season Surcharges)
Dopłata wprowadzana w sezonie wzmożonych przewozów obecnie od 1 czerwca do 31 października. Dotyczy ładunków transportowanych z Azji.

PU (Pick Up)
Podjęcie ładunku u dostawcy.

RIB – FEE
Opłata za tranzyt w porcie pośrednim. Pobierana głównie w portach Afryki.

SCT (Suez Canal Fee)
Dodatkowa opłata pobierana za transport Kanałem Sueskim. Kanał liczy sobie 163 km długości. Dzięki wybudowaniu Kanału Sueskiego skrócono trasę żeglugową z Europy do Azji o kilka tysięcy kilometrów.

TCFB – FEE (Tanzania Central Freight Bureau)
Opłata manipulacyjna nałożona przez rząd Tanzanii, na towary rozładowane lub załadowane w jakimkolwiek porcie w Tanzanii.

THC (Terminal Handling Charges)
Składka nadbrzeżna dotyczy przesyłek FCL (Full Container Load). Jest pobierana za czynności związane z obsługą kontenerów w terminalu kontenerowym przed załadunkiem na pokład statku. Zadania obejmują rozładunek kontenera z samochodu ciężarowego, układanie i transport pod dźwig.

THC IMO (Terminal Handling Charges IMO)
Składka nadbrzeżna nakładana za towary IMO (towary sklasyfikowane przez ONZ jako niebezpieczne). Transport towarów IMO wiąże się z dodatkowymi czynnościami takimi jak rozplanowanie towarów w terminalu i na pokładzie statku.

WRS (War Risk Surcharge)
Dodatek za ryzyko wojny. Rodzaj ubezpieczenia, które obejmuje szkody powstałe z powodu działań wojennych, w tym inwazji, powstania, buntu i porwania (uprowadzenia). Różni się w zależności od aktualnej sytuacji w państwach, do których statek będzie podróżować.


 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;